In geval van ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid van de voor de opdracht eindverantwoordelijk professional, regelt het accountantskantoor op adequate wijze de waarneming van de uitvoering van een uitgevoerde opdracht. Daarnaast dient u in geval van overlijden van een eindverantwoordelijk professional een juiste afwikkeling van de opdracht te waarborgen.

Door het aangaan van een waarnemingsovereenkomst, voldoet u aan de hiervoor gestelde eisen. 

Periodiek bespreken wij de te nemen aktie bij een feitelijke calamiteit.